Condiții la angajare

La concurs (șef secție) pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale și specifice;

Condiţii generale:

 1. Dețin cetățenia Republicii Moldova;
 2. Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 3. Cunosc limba română scris și vorbit;
 4. Sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 5. Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 7. Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 8. Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Cerințele pentru funcția de ȘEF SECȚIE:

 • Vechimea în muncă în domeniu nu mai puțin de – 5 ani,
 • Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă,
 • Cunoașterea cadrului legislativ și normativ din domeniul ocrotirii sănătății.

Condițiile specifice (Calificări profesionale)

 1. Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
 • Diplomă de licenţă în medicină;
 • Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii (medicina de urgență, medicina de familie, medicina internă, obstetrică și ginecologie, cardiologie, anesteziologie și reanimatologie).
 1. Experiență profesională;
 2. Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului;
 • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii de urgență;
 1. Abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);
 2. Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.

III.      Conținutul dosarului la angajare;

 1. Cerere de înscriere la concurs, (anexă nr.1);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;
 5. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (anexă nr.2);
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae;
 8. Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

 Notă:Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de prezentare a dosarului (direct sau prin email);

Termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de șef secție, secția consultativă – 11.03.2024.

Candidaţii depun documentele personalprin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea dosarelor.

1)   Telefon de contact: 022-24-20-44; Adresa electronică: [email protected]
2)   Adresa poştală: MD 2004, municipiul. Chişinăubd. Ștefan cel Mare, 190, serviciul resurse umane.
3)   Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor –  Badia Diana, șefă serviciu în domeniul resurselor umane.

4) Concursul va avea loc la data de 15.03.2024 ora 10:00 sala de ședințe din cadrul IMSP SCTO.