Serviciul Juridic

Activitatea Serviciului juridic se conformează Legislației RM, ordinelor și dispozițiilor Fondatorului-Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Regulamentului IMSP SCTO, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Juridic al IMSP SCTO, ordinelor și indicațiilor directorului IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

În exercitarea activităţii sale, funcţiile de bază ale Serviciului juridic sînt:

  1. Asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.
  2. Asigurarea activităţii IMSP SCTO prin întocmirea şi redactarea cererilor de chemare în judecată; formularea de întîmpinări sau răspunsuri la acţiunile reclamanţilor, perfectarea tuturor actelor necesare pentru prezentarea în instanţele de judecată şi alte organe ale statului.
  3. Reprezentarea intereselor legale ale IMSP SCTO în instanţele de judecată şi alte organe ale statului, precum şi în instituţii, organizaţii etc.
  4. Exercitarea atribuţiilor de coordonare asupra textelor actelor interne elaborate de către subdiviziunile IMSP SCTO în ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova doar la actele la care s-a solicitat coordonarea vizată.
  5. Conlucrarea cu salariații Serviciului Resurse Umane întru respectarea şi prevenirea încălcării legislaţiei muncii, în cazul în care a fost solicitată o asemenea conlucrare.
  6. Acordarea consultaţiilor juridice legate de activitatea de muncă subdiviziunilor IMSP SCTO pentru asigurarea unei bune activităţi.
  7. Examinarea și avizarea documentelor precontractuale și contractuale necesare pentru activitatea IMSP SCTO la solicitare și necesitate.
  8. Acordarea consultaţiilor juridice salariaților pe problemele legate de aplicarea  legislaţiei muncii în cadrul raporturilor de muncă existente cu IMSP SCTO, conform programului stabilit.
  9. Elaborează sau participă la elaborarea (analizează, efectuează expertiza juridică) proiectelor actelor interne (contracte, ordine, dispoziții, regulamente, instrucţiunilor, hotărârilor, etc.) la solicitare și necesitate;

Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului juridic

Plan de activitate al Serviciului Juridic

Raport de activitate al Serviciului Juridic 

Conflict de interese

Evidența avertizatorilor de integritate

Influenta necorespunzătoare

Reglementări (legislație anticorupție)

Regulament evidenta cadourilor

Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate

Registrul riscurilor